Privacy verklaring

Privacy policy

Privacybeleid van Beertenhuis

Beertenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van Beertenhuis:

Beerten Autoschade Service;

Beerten Motordesign & Spuitwerk;

Beerten Autoverhuur;

Iliohan Autobedrijf;

Iliohan Berging.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beertenhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit houdt in dat:

wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Beertenhuis verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het:

aangaan van verkoop- en service-overeenkomsten en de uitvoering daarvan;

uitbrengen van een offerte;

versturen van nieuwsbrieven en commerciële acties;

uitvoeren van terugroepacties;

uitgeven van auto’s voor proefritten, vervangend vervoer en verhuur;

ontvangen en verwerken van sollicitaties;

het aangaan van arbeidsovereenkomsten en het voeren van de loonadministratie;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Ook verstrekken wij geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Beertenhuis bewaart persoonsgegevens (in algemene zin) niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maa