Algemene voorwaarden FOCWA (1 juli 2020)

ALGEMENE VOORWAARDEN voor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging
van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA‐voorwaarden)
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Gebruiker: het lid van de vereniging FOCWA die deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke‐ of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege
gebruiker diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere
rechtshandelingwordt uitgevoerd.
1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
1.4 Zakelijke opdrachtgever: een wederpartij, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader
van de uitoef